1. ročník soutěže Jihočeská ratolest (2011)


1. ročník soutěže projektů na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“ byl určen obcím, školám i neziskovým organizacím, které v období od 1. ledna 2010 do 30. června 2011 zrealizovaly na území Jihočeského kraje zajímavý projekt s přínosem pro životní prostředí.  Nad soutěží převzali záštitu radní Jihočeského kraje pro oblast školství Jana Krejsová a pro životní prostředí Karel Vlasák.


Své projekty do 1. ročníku Jihočeské ratolesti přihlásilo 24 obcí, škol, místních iniciativ a neziskových organizací, které soutěžily ve čtyřech kategoriích. V kategorii obcí komisi nejvíce oslovil projekt Svazku obcí Blatenska „Všechno lítá, co peří má“ zaměřený na ochranu ptáků. Mezi školami si nejlépe vedl projekt Mateřské školy Slavonice „Průvodce naučnou stezkou Korálky poznání“. V kategorii místních občanských iniciativ byl oceněn projekt Apicentra vzdělávání Václava Jakše orientovaný na rozvoj včelařství a mezi neziskovými organizacemi s profesionálními zaměstnanci zvítězilo občanské sdružení Vespolek s projektem „Dosadba vysokokmenných starých odrůd podél historických polních cest v krajině Chlumecka“. Tyto čtyři projekty po převzetí ceny představili přítomným sami zástupci oceněných organizací.


 

 

Přehled oceněných projektů

 


Kategorie A – Obce, svazy obcí, mikroregiony

 

1. místo: Svazek obcí Blatenska


Všechno lítá, co peří má – 7. ročník projektu Příroda Blatenska

 

 

Projekt měl za cíl pokračovat v EVVO na Blatensku a podnítit aktivní přístup k ochraně životního prostředí s cílem zajištění trvale udržitelného rozvoje. Zaměřen byl na avifaunu s důrazem na Blatensko (členové ZO ČSOP a ČSO přímo z Blatenska, spolupráce s CEV CICONIA, odborný garant RNDr. Pecl). Aktivity projektu se snažily v duchu proklamovaného „Poznej a chraň!“ přivést obyvatele a návštěvníky Blatenska k ochraně životního prostředí: výtvarná soutěž, soutěž mladých fotografů, ekologická výstava v městském muzeu v Blatné, odborné přednášky, exkurze a seminář.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.

 

2. místo: Obec Bušanovice
 

Rok na vsi

 


  

Projekt je zaměřen na ochranu životního prostředí na místní úrovni. Přispívá ke zlepšení environmentálního povědomí mezi našimi občany od dětského věku, přes mládež až po dospělé. Snahou je navázat na osvědčené akce z předešlých let a zapojit do nich co nejvíce obyvatel obce a členů složek působících v obci. Jedná se o akce zaměřené na přírodu a ochranu životního prostředí (např. o společné výlety do okolních lesů s odborným výkladem), pořádání tvořivých dílen a sportovně společenských akcí na víceúčelovém hřišti.

 

3. místo: Město Vimperk
 

Stromy absolventů

 


Výsadbou stromů žáky 9. tříd ve spolupráci se žáky 1. tříd se snažíme prostřednictvím vlastní práce v mladé generaci vzbudit zájem o své okolí a odstranit lhostejnost k zásahům vandalů poškozujících veřejnou zeleň města. Žáci 1. tříd se budou po dobu své školní docházky starat o strom svých předchůdců v jeho kritickém období a bývalí žáci 9. tříd se mohou vracet ke „svému stromu“ při setkáních třídy po letech.

 

Kategorie B – Školy všech stupňů

 

 

1. místo: MŠ Slavonice
 

Průvodce naučnou stezkou Korálky poznání – metodika EVVO pro učitele MŠ

 


Korálky poznání je název publikace, kterou zpracoval kolektiv učitelek z mateřské školy na základě dlouhodobých zkušeností v environmentální oblasti. Na publikaci spolupracovali i významní odborníci, lektoři, kteří působí v oblasti EVVO. Podařilo se i získat odborného garanta PhDr.  Kateřinu Jančaříkovou z Environmentálního centra UK-PedF Praha, která metodiku doporučila budoucím učitelům v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ. Celá metodika je zpracována i v německém jazyce, doplněna o hry, které jsou blízké i rakouským dětem. Metodika je souborem námětů vhodných při naplňování ŠVP.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.

 

2. místo MŠ Dlouhá a její součást MŠ Fr. Ondříčka

 

Zahradní oslava: Den Země

 


Projekt stanovuje základy vztahu k životnímu prostředí, rozvíjí uvědomění zdravého životního stylu a formuluje postoje k ekologické problematice. Upevňuje spolupráci s rodiči. Je založen na činnostech, které rozvíjí kognitivní, tvořivé a praktické dovednosti dětí v rámci environmentální výchovy a zároveň slouží k široké propagaci.

 

3. místo Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice

 

Environmentální výchova (nejen) před školou

 

 
Cílem projektu bylo zavedení kompostování na škole a jeho propagace, zkrášlení prostoru před školou a vybudování venkovní učebny. Na realizaci záměru se podíleli sami studenti, ať už v rámci výuky či práce ekotýmu. Na závěr byl uspořádán slavnostní celoškolní projektový den věnovaný kompostování a environmentálním tématům obecně.

 

Kategorie C – Místní občanské iniciativy a sdružení

 

 

1. místo Apicentrum vzdělávání Václava Jakše o.s.
 

Včelařství jako součást environmentální výchovy dětí, mládeže a široké veřejnosti

 


Výsledkem projektu je zvýšení všeobecného povědomí jak u dětí, tak i dospělých o ekologickém přínosu včel a včelaření pro zachování biodiverzity krajiny a celkové ekologické rovnováhy v přírodě a o dalších přínosech práce včel a významu včelích produktů pro člověka. Přínosem je i možnost začlenit mezi začínající včelaře dlouhodobě nezaměstnané, budoucí seniory a lidi s přiměřeným zdravotním postižením a nabídnout jim možnost vyplnění jejich volného času.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.
 

 

Kategorie D – Neziskové organizace s profesionálními zaměstnanci

 

 

1. místo o.s. Vespolek


Krajina Mikuláše Rutharda  2. etapa, Dosadba vysokokmenných starých odrůd podél historických polních cest v krajině Chlumecka

 

 
Výsadbou vysokokmenných sazenic starých ovocných odrůd jsme dosázeli chybějící stromy v ovocných alejích podél historicky doložených (dnes polních) cest. Vracíme druhové bohatství ovocných odrůd do krajiny, zachováváme genofondové bohatství místních osvědčených odrůd ovoce pro další generace. Sázení proběhlo dobrovolnou prací, každý, kdo přišel, si mohl zasadit svůj strom do krajiny.

 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.

 

 

2. místo Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
 

Stromy a hmyz

 


Projekt se zabýval ochranou chráněných a ohrožených druhů hmyzu vázaných na staré stromy a mrtvé dřevo, kteří patří k nejohroženějším skupinám živočichů v ČR. Zahrnoval tvorbu nového webu, vzdělávací, informační a osvětové aktivity i praktické zásahy na podporu ohrožených brouků.

 

3. místo DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
 

Revitalizace Křemežské kotliny

 


Projektem jsme zahájili řešení odtokových poměrů v zemědělské krajině Blanského lesa. Analyzovali jsme odtokově problematická místa, navrhli revitalizační opatření (meze, revitalizace toků, zatravnění), projednali s klíčovými subjekty (zemědělci, obce) a zpracovali podklady pro pilotní realizace.

 

 

 

Stručný popis oceněných projektů v 1. ročníku soutěže Jihočeská ratolest.

 

Fotogalerie z předání cen.

 

Tisková zpráva z vyhlášení vítězů.

 

 

Soutěž Jihočeská ratolest se konala díky podpoře Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje.