2. ročník soutěže Jihočeská ratolest (2012)


Do 2. ročníku Jihočeské ratolesti přihlásilo své projekty, nebo diplomové práce 20 jihočeských obcí, škol, neziskových organizací a absolventů Jihočeské univerzity. Devítičlenná hodnotící komise vybrala v každé ze čtyř soutěžních kategorií tři nejlepší projekty. V kategorii obcí zvítězil projekt Obce Chlumany „KY.BY zahrada Chlumany“. V kategorii Zelená škola komisi nejvíce oslovil projekt předložený žáky 2. B VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek „Monitoring a záchrana populace čápa bílého na území Jihočeského kraje“. Mezi neziskovými organizacemi si nejlépe vedla Calla – Sdružení pro záchranu prostředí s projektem „Adoptujte břehuli!“ a cenu za první místo v kategorii diplomových prací si odnesla absolventka Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity Zuzana Jahnová za práci „Společenstva epigeických brouků plantáží energetických bylin a okolních biotopů“.
 

 

Přehled oceněných projektů

 


Kategorie A – Obce, svazy obcí, mikroregiony

 


1. místo: Obec Chlumany


KY.BY zahrada Chlumany


 

KY.BY zahrada je název pro bylinkovou a květinovou zahradu, která od srpna 2011 vlastní také certifikát „Ukázková přírodní zahrada“. Zahrada byla vybudována na jaře roku 2011 a nabízí sazenice bylinek a léčivek, bylinkové květináče, přes 20 druhů čerstvě řezaných bylinek přímo ze záhonů, čerstvě řezané klasické venkovské květiny přímo ze záhonů, sezonní plody venkovské zahrady – zelenina a ovoce dle aktuální nabídky, prodej v příjemném prostředí bylinkové a květinové zahrady, prvky ekologické zahrady – hmyzí dům, vrbová chýše, bylinková spirála, přednášky a kurzy o bylinkách a léčivkách pro širokou veřejnost, prostor pro výuku dětí ze základních a mateřských škol v rámci environmentální výchovy.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.

 

2. místo: Město Třeboň
 

My Třeboňáci třídit umíme

 

 

Naučně osvětová akce MY TŘEBOŇÁCI TŘÍDIT UMÍME byla zaměřena na snižování podílu recyklovatelných částí odpadu v komunálním odpadu a kvalitnějším vytřídění jednotlivých složek separovaných komodit. Hlavním mottem akce bylo „nevytvářejme odpad, tvořme surovinu“.

 

3. místo: Město Strakonice
 

Stíny lesa tajemné 2011–2012

 


Ekologický, výchovně-osvětový projekt v rámci Mezinárodního roku lesů. V širších souvislostech představil formou teoretickou (soutěže, odborné články pro školy, školky i veřejnost) a praktickou (výsadba a úklid lesa, studánek, zájezd) nejzajímavější a nejzachovalejší lesní komplexy Strakonicka, Blatenska a Vodňanska. Projekt je pokračováním ucelené dlouhodobé koncepce ekologické výchovy Města Strakonic, začínající v roce 2003.

 

Kategorie B – Zelená škola
 

 

1. místo: VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek – třída 2. B

 

Monitoring a záchrana populace čápa bílého na území Jihočeského kraje


Projekt realizovali žáci lesnické školy třídy 2.B. Byl rozdělen do několika etap. Prvním cílem bylo vybudovat tři podložky pro nová hnízda čápa bílého. Druhá část projektu řešila sčítání hnízd čápa v Jihočeském kraji. Všechna hnízda jsme vyvěsili na webových stránkách. Poslední částí bylo předat informace žákům základních škol a připravit je k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.
 

 

2. místo ZŠ a MŠ Čestice
 

Zahrada – místo objevů a dobrodružství

 


Projekt byl zaměřen na zlepšení stavu životního prostředí v našem bezprostředním okolí za přispění většiny žáků školy. Zvolili jsme prostředí školní zahrady. Tím, že se děti na změnách aktivně podílely, mohou své zkušenosti a získané dovednosti uplatnit i v budoucím životě.
 3. místo MŠ Slavonice
 

Předškoláci jako badatelé a objevitelé

 


Předložený projekt hodnotí, jak se podařilo motivovat a následně vyzkoumat zajímavosti z ptačí říše v pohraničním regionu Slavonicka. Chceme ostatním předškolním zařízením ukázat nové způsoby a zajímavé cesty, jak vhodně přiblížit environmentální činnosti, např. na ekologické stezce, výletech a v prostředí zahrady mateřské školy. Ukážeme, jak s výsledky, praktickými dovednostmi naší práce seznamujeme i nové učitelky MŠ, rodiče a ostatní veřejnost. Předvedeme a dáme školám možné návrhy pro hry, aby předškoláci mohli pozorovat na vycházkách přírodu, naučit se rostliny, zvířata a přírodní společenstva vnímat a chránit. Podařilo se získat i odborného garanta ing. Hanu Uhlíkovou PhD a ornitologa Mgr. Tomáše Brinkeho. Výsledky výzkumu jsme zpracovali také do celosvětového projektu Jaro ožívá – Spring alive.

 

Kategorie C – Neziskové organizace
 

 

1. místo Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
 

Adoptujte břehuli!

 

 

Projekt „Adoptujte břehuli!“ měl dva hlavní cíle. Jednak vytvořit vhodné podmínky pro hnízdění břehulí říčních a další ohrožené druhy na vybraných lokalitách v jižních Čechách. Dalším cílem projektu bylo zajištění pravidelného příjmu pro péči o hnízdiště břehulí.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.
 


2. místo Příbrazský Plaváček o.s.
 

Příbrazská přírodní zahrada – místo odpočinku, zábavy i poučení

 

 

Příbrazská přírodní zahrada je koncipována jako venkovská zahrada pro všechny generace. Milovníci zahrad si mohou prohlédnout více jak 2 750 rostlin. Děti si mohou hrát v přírodních herních prvcích, které jsou stejně jako hřiště pro seniory a dospělé nenásilnou formou do zahrady zabudovány. Pro děti MŠ a ZŠ jsou připraveny environmentální programy o přírodním zahradničení a pro seniory a zahradní turisty komentované prohlídky.
 


3. místo Apicentrum vzdělávání Václava Jakše o.s.
 

Se včelami naživo

 

 

Projekt řeší problém překonání přirozeného strachu z kontaktu se živými včelami ve všech základních cílových skupinách: 1. teoreticky poučení žáci ZŠ, 2. děti předškolního věku, 3. laická veřejnost s využitím vybudovaných včelařských zařízení (Naučný včelín a Demonstrační prosklený úl).

 

Kategorie D – Diplomové práce
 


1. místo Zuzana Jahnová, Jihočeská univerzita
 

Společenstva epigeických brouků plantáží energetických bylin a okolních biotopů
 

Cílem práce bylo prozkoumat společenstva epigeických brouků (střevlíkovití, drabčíkovití) v porostech energetických bylin a v okolním biotopu. Efekt okolního biotopu na společenstva byl statisticky průkazný. Dále mohl mít vliv průběh počasí v jednotlivých sezónách a meziroční změny v populačních cyklech brouků.

 

Diplomová práce ke stažení zde.
 

Powerpointová prezentace vítězné práce ke stažení zde.

 

2. místo Martina Jarešová, Jihočeská univerzita
 

Vliv produkčních procesů při pěstování brambor na emise CO2
 

Diplomová práce se zabývá částečným hodnocením životního cyklu brambor a jeho environmentálních dopadů. Cyklus se skládá z vyhodnocení emisní zátěže produkce na poli, skladování a transportu ke zpracování i ke konečnému spotřebiteli. Cílem bylo nalézt, jaké formy pěstování, zpracování a dopravy mají nejmenší environmentální dopad.

 

Diplomová práce ke stažení zde.

 

3. místo Zdeněk Ipser, Jihočeská univerzita
 

Vliv biotických a abiotických faktorů na populační dynamiku kriticky ohroženého druhu Spiranthes spiralis
 

Během doby sledování populace kriticky ohroženého druhu Spiranthes spiralis na lokalitě NPP Pastviště u Fínů v Albrechticích u Sušice (14, resp. 26 let) byly zaznamenány velké fluktuace v počtu kvetoucích exemplářů v jednotlivých letech i v meziročním přežívání jednotlivých růžic. Hlavním cílem práce bylo zjistit vliv průběhu počasí v jednotlivých letech (teplota, úhrny srážek, počet dnů se sněhovou pokrývkou) na dynamiku populace a fitness rostlin (velikost listové plochy, pravděpodobnost kvetení, pravděpodobnost úhynu). Celoroční nižší teploty s vlhkým koncem podzimu v průběhu předchozího roku (t-1) a vlhkým jarem roku následujícího (t) působily příznivě na velikost listové plochy v době maximálního rozvoje listových růžic (v květnu roku t). Pozitivní vliv na pravděpodobnost kvetení měly nižší teploty v květnu a červnu předchozího roku (t-1) a v srpnu těsně před květem (rok t). Pravděpodobnost úhynu (v roce t) zvyšovaly nízké úhrny srážek v březnu předcházejícího roku (t-1) a nízké teploty v říjnu předchozího roku (t-1).
 

Diplomová práce ke stažení zde.

 

 

Tisková zpráva z vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže se stručným popisem oceněných projektů:

 

Vítězové „Jihočeské ratolesti“ převzali ceny