Krasec http://krasec.cz/ en-us 40 Zelená středa &quot;Chceme motýly v Českých Budějovicích&quot; <p style="text-align: justify;"><img src="/files/DSCN8725.jpg" width="150" height="130" vspace="2" hspace="2" align="left" alt="" />Srdečně zveme v&scaron;echny z&aacute;jemce na březnovou besedu z cyklu Zelen&eacute; středy, kter&aacute; se kon&aacute; 15. března od 18:15 hodin v českobudějovick&eacute; galerii Měs&iacute;c ve dne. Jmenuje se &quot;Chceme mot&yacute;ly v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch&quot; a bude o budějovick&yacute;ch mot&yacute;lech, jejich ochraně, mot&yacute;l&iacute;m zahradničen&iacute; nebo květnat&yacute;ch p&aacute;sech ve Stromovce. O mot&yacute;lech (ale i rostlin&aacute;ch) přijdou pov&iacute;dat entomolog Zdeněk Hanč (AOPK ČR), ochr&aacute;nce mot&yacute;lů Martin Němec (Spolek pro živou krajinu) a botanička Lenka &Scaron;ebel&iacute;kov&aacute; (PřF JU). Přijďte se před jarn&iacute; sez&oacute;nou inspirovat. Pom&aacute;hat mot&yacute;lům můžete i na svoj&iacute; zahradě a nen&iacute; to vůbec složit&eacute;.</p> Thu, 09 Mar 2017 17:41:00 +0100 urn:uuid:7b36c398-a069-4634-96dc-f044472af63a Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/03/09/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-chceme-mot%C3%BDly-v-%C4%8Cesk%C3%BDch-bud%C4%9Bjovic%C3%ADch rostliny motýli beseda Příroda ve městě <p style="text-align: justify;"><img src="/files/Belopasek.jpg" width="150" vspace="2" hspace="2" height="128" align="left" alt="" />V posledn&iacute; době i u n&aacute;s s&iacute;l&iacute; trend využ&iacute;v&aacute;n&iacute; městsk&eacute;ho prostřed&iacute; pro ochranu př&iacute;rody. Jako inspiraci pro z&aacute;jemce, kteř&iacute; by chtěli pro městskou př&iacute;rodu něco udělat, připravila Calla novou webovou str&aacute;nku Př&iacute;roda ve městě (<a href="http://www.calla.cz/prirodavemeste" target="_blank">www.calla.cz/prirodavemeste</a>). Nov&yacute; web představuje prostřednictv&iacute;m kr&aacute;tk&yacute;ch textů a fotografi&iacute; př&iacute;klady dobr&eacute; praxe z ČR i ze zahranič&iacute;. Městsk&eacute; př&iacute;rodě se bude věnovat tak&eacute; březnov&aacute; beseda z cyklu Zelen&eacute; středy, kter&aacute; se pod n&aacute;zvem &quot;Chceme mot&yacute;ly v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch&quot; uskutečn&iacute; 15. března.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Webov&aacute; str&aacute;nka př&iacute;roda ve městě se věnuje v hlavn&iacute;ch rubrik&aacute;ch čtyřem hlavn&iacute;m t&eacute;matům - p&eacute;či o tr&aacute;vn&iacute;ky, vodn&iacute;m ploch&aacute;m, ochraně dřevin a podpoře běžn&yacute;ch i ohrožen&yacute;ch druhů živočichů. V rubrice Ke stažen&iacute;, kterou hodl&aacute;me nad&aacute;le roz&scaron;iřovat, jsou zat&iacute;m k dispozici prezentace ze semin&aacute;ře &quot;Př&iacute;rodě bl&iacute;zk&aacute; p&eacute;če o městskou zeleň&quot;, kter&yacute; Calla uspoř&aacute;dala vloni v květnu ve spolupr&aacute;ci s Biologick&yacute;m centrem AV ČR a Př&iacute;rodovědeckou fakultou JU.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Na Zelenou středu &quot;Chceme mot&yacute;ly v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch&quot; se mohou z&aacute;jemci o městskou př&iacute;rodu tě&scaron;it 15. března. O budějovick&yacute;ch mot&yacute;lech, možnostech jejich ochrany ve městech, &quot;mot&yacute;l&iacute;m zahradničen&iacute;&quot; a květnat&yacute;ch p&aacute;sech přijdou pov&iacute;dat Zdeněk Hanč z AOPK ČR, Martin Němec ze Spolku pro živou krajinu a Lenka &Scaron;ebel&iacute;kov&aacute; z PřF JU. Dozv&iacute;te se tak&eacute; podrobnosti o &uacute;spě&scaron;n&eacute;m projektu na ochranu mot&yacute;lů, podle něhož z&iacute;skala tato Zelen&aacute; i středa svůj n&aacute;zev.</p> Thu, 16 Feb 2017 16:41:00 +0100 urn:uuid:2196bd34-e177-463c-b888-cecb9a46ad29 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/02/16/p%C5%99%C3%ADroda-ve-m%C4%9Bst%C4%9B Calla motýli město příroda Zelená středa &quot;Co také teče našimi řekami?&quot; <p style="text-align: justify;">V cyklu besed Zelen&eacute; středy si budete moci poslechnout předn&aacute;&scaron;ku doc. Tom&aacute;&scaron;e Rand&aacute;ka z Fakulty ryb&aacute;řstv&iacute; a ochrany vod ve Vodňanech pod n&aacute;zvem &quot;Co tak&eacute; teče na&scaron;imi řekami?&quot;. Pov&iacute;dat si budeme o l&eacute;c&iacute;ch, hormonech, ale tak&eacute; drog&aacute;ch, jejichž zbytky lze měřit ve vodn&iacute;ch toc&iacute;ch a jak&eacute; maj&iacute; vlivy na vodn&iacute; organismy. Třebas i o tom, zda se ryby z řek daj&iacute; j&iacute;st bez obav. Uskutečn&iacute; se ve středu 15. &uacute;nora 2017 od 18:15 hodin v galerii Měs&iacute;c ve dne, Nov&aacute; ul. 3, Česk&eacute; Budějovice.</p> Sun, 05 Feb 2017 00:00:00 +0100 urn:uuid:18002ab5-08a4-4c82-9fe4-af13020d6a63 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/01/30/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-co-tak%C3%A9-te%C4%8De-na%C5%A1imi-%C5%99ekami Zelená středa &quot;Biodiverzita celého světa&quot; <p style="text-align: justify;">Ve středu 18. ledna startuje cyklus Zelen&eacute; středy, kter&yacute; pro leto&scaron;n&iacute; rok nahrad&iacute; již zaveden&eacute; Zelen&eacute; čtvrtky. Prvn&iacute; beseda cyklu ponese n&aacute;zev &quot;Biodiverzita cel&eacute;ho světa&quot;. Dozv&iacute;te se mimo jin&eacute;, kolik je na světě druhů, jak se to vlastně poč&iacute;t&aacute; nebo zda nast&aacute;v&aacute; dal&scaron;&iacute; vlna velk&eacute;ho vym&iacute;r&aacute;n&iacute;. Beseda zač&iacute;n&aacute; v 18:15 v českobudějovick&eacute; galerii Měs&iacute;c ve dne.</p> Thu, 12 Jan 2017 23:01:00 +0100 urn:uuid:8fc75f29-10f5-4b78-92a0-39b8f7b738e9 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/01/12/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-biodiverzita-cel%C3%A9ho-sv%C4%9Bta biodiverzita beseda Dvoudenní setkání členů Krasec <p style="text-align: justify;">21. a 22. listopadu 2016 se uskutečnilo dvoudenn&iacute; setk&aacute;n&iacute; členů Krasce. 17 &uacute;častn&iacute;ků se ve Vodňanech na středisku MEVPIS se&scaron;lo na společn&eacute; debatě o dal&scaron;&iacute;m rozvoji Krajsk&eacute; s&iacute;ti environment&aacute;ln&iacute;ch center. V r&aacute;mci programu pak členov&eacute; vyslechli poutavou předn&aacute;&scaron;ku doc. Rand&aacute;ka z Fakulty ryb&aacute;řstv&iacute; a ochrany vod JU na t&eacute;ma toxikologick&eacute; studie zaměřen&eacute; na hodnocen&iacute; vlivu farmak na modelov&eacute; organismy. Členov&eacute; d&aacute;le měli možnost nav&scaron;&iacute;tvit jeseteř&iacute; l&iacute;heň či ryb&aacute;řsk&eacute; muzeum a akv&aacute;ria Středn&iacute; ryb&aacute;řsk&eacute; &scaron;koly ve Vodňanech. Dvoudenn&iacute; setk&aacute;n&iacute; se uskutečnilo d&iacute;ky finančn&iacute; podpoře Jihočesk&eacute;ho kraje.</p> Sun, 27 Nov 2016 20:35:00 +0100 urn:uuid:54a243d9-7d2d-4183-8685-b7e617154e8a Normalní člen http://krasec.cz/articles/2016/11/27/dvoudenn%C3%AD-setk%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dlen%C5%AF-krasec setkání KRASEC členové Podmořské louky <p style="text-align: justify;">V půlce z&aacute;ř&iacute; se uskutečnila beseda na t&eacute;ma &bdquo;Podmořsk&eacute; louky&ldquo; pro rodiny, kter&eacute; vyučuj&iacute; sv&eacute; děti doma. Pot&aacute;pěčka Mgr.et Mgr. Martina Kar&aacute;skov&aacute; poutavě vypr&aacute;věla o unik&aacute;tn&iacute;ch mořsk&yacute;ch habitatech, kter&eacute; stejně jako kor&aacute;lov&eacute; &uacute;tesy jsou v ohrožen&iacute; a jsou domovem jedinečn&yacute;ch druhů rostlin a živočichů. Děti a rodiče se sezn&aacute;mili s mořskou želvou, pokl&aacute;bosili s mořsk&yacute;m kon&iacute;kem a zahr&aacute;li si na schov&aacute;vanou s kambalou.</p> Fri, 25 Nov 2016 12:50:00 +0100 urn:uuid:43daa8b4-42e9-4566-8dc8-a8569f098fa8 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2016/11/25/podmo%C5%99sk%C3%A9-louky beseda voda moře Beseda o ptácích zemědělské krajiny <p style="text-align: justify;"><img src="/files/P1010113.jpg" alt="" hspace="2" height="112" align="left" width="150" vspace="2" />Ve středu 23. listopadu poř&aacute;d&aacute; Calla předn&aacute;&scaron;ku a besedu &quot;Pt&aacute;ci zemědělsk&eacute; krajiny&quot; s V&aacute;clavem Z&aacute;mečn&iacute;kem z Česk&eacute; společnosti ornitologick&eacute;. Tři dř&iacute;ve běžn&eacute; ptač&iacute; druhy vypr&aacute;věj&iacute; př&iacute;běh o tom, jak se na&scaron;e zemědělsk&aacute; krajina v posledn&iacute;ch desetilet&iacute;ch změnila a proč pr&aacute;vě pt&aacute;ci v&aacute;zan&iacute; na toto prostřed&iacute; miz&iacute; z na&scaron;&iacute; př&iacute;rody nejv&iacute;ce, Beseda je posledn&iacute; leto&scaron;n&iacute; akc&iacute; z cyklu Zelen&eacute; čtvrtky a zač&iacute;n&aacute; v 18:15 v českobudějovick&eacute; galerii Měs&iacute;c ve dne. Z důvodu term&iacute;nov&yacute;ch koliz&iacute; v galerii se v&scaron;ak Zelen&yacute; čtvrtek kon&aacute; mimoř&aacute;dně ve STŘEDU.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Chcete-li se o pt&aacute;c&iacute;ch zemědělsk&eacute; krajiny dozvědět v&iacute;ce, pod&iacute;vejte se na web Česk&eacute; společnosti ornitologick&eacute;: <a href="http://cso.cz/index.php?a=cat.124" target="_blank">cso.cz/index.php?a=cat.124</a>.</p> Sun, 20 Nov 2016 18:03:00 +0100 urn:uuid:7fac4072-d548-481d-be78-3b123b268350 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2016/11/20/beseda-o-pt%C3%A1c%C3%ADch-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9-krajiny zemědělství krajina ornitologie ptáci Hlasujte pro nás - Spolu jim to natřeme! <p style="text-align: justify;">Pros&iacute;me o V&aacute;s o V&aacute;&scaron; hlas. Abychom mohli i v budoucnu pečovat o hendikepovan&aacute; zv&iacute;řata a nab&iacute;zet sv&eacute; ekov&yacute;chovn&eacute; programy se zv&iacute;řaty z divok&eacute; př&iacute;rody, potřebujeme zrenovovat střechy v na&scaron;&iacute; stanici dř&iacute;ve, než se n&aacute;m rozpadnou nad hlavou. Proto, chcete-li n&aacute;m pomoci, podpořte n&aacute;s v hlasov&aacute;n&iacute; na <a href="http://www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta#jihocesky" target="_blank">www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta#jihocesky</a>. V jarn&iacute;m kole kampaně jsme uspěli a z&iacute;skali jsme dary na opravy několika m&iacute;stnost&iacute;, bylo by skvěl&eacute;, kdybychom uspěli i nyn&iacute;. Děkujeme za podporu a za dal&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řen&iacute; informac&iacute; o kampani! Potřebujeme z&iacute;skat co nejv&iacute;ce hlasů. A komu že to natřeme? No přece zv&iacute;řatům v z&aacute;chrann&eacute; stanici, dětem na př&iacute;městsk&yacute;ch t&aacute;borech, dobrovoln&iacute;kům, klientk&aacute;m chr&aacute;něn&eacute;ho bydlen&iacute;, kter&eacute; n&aacute;m chod&iacute; pom&aacute;hat s krmen&iacute;m, nebo pracovn&iacute;kům z&aacute;chrann&eacute; stanice. A co že jim natřeme? No přece plechov&eacute; střechy objektů. A nen&iacute; jich m&aacute;lo, spoč&iacute;tali jsme to na 925 metrů čtverečn&iacute;ch. Pomůžete n&aacute;m? Budeme na to potřebovat opravdu hodně barvy... D&iacute;ky, t&yacute;m z&aacute;chrann&eacute; stanice pro hendikepovan&eacute; živočichy v Třeboni.</p> Tue, 15 Nov 2016 20:32:00 +0100 urn:uuid:1f5f6766-4328-49ac-8488-f1140f18869b Normalní člen http://krasec.cz/articles/2016/11/15/hlasujte-pro-n%C3%A1s-spolu-jim-to-nat%C5%99eme Martinský lampionový průvod <p style="text-align: justify;">CEV Podskal&iacute; srdečně zve v&scaron;echny děti a rodiče ze Strakonicka na tradičn&iacute; Martinsk&yacute; lampionov&yacute; průvod, kter&yacute; se uskutečn&iacute; v ponděl&iacute; 14. listopadu. Sejdeme se v 17:00 v CEV Podskal&iacute; a s lampiony půjdeme přes Podskal&iacute; a Palack&eacute;ho n&aacute;měst&iacute; do DDM Na Ohradě, kde na děti ček&aacute; poh&aacute;dka a sladk&eacute; překvapen&iacute;.</p> Wed, 09 Nov 2016 12:47:00 +0100 urn:uuid:1f4d7109-c046-4007-a1e0-564f5bb149b6 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2016/11/09/martinsk%C3%BD-lampionov%C3%BD-pr%C5%AFvod průvod Strakonice Klimatické zařízení má poruchu <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML /> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>CS</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Zaj&iacute;m&aacute; v&aacute;s, jak je to s glob&aacute;ln&iacute;m oteplov&aacute;n&iacute;m? Chcete vědět, proč přich&aacute;z&iacute; sucha a jak&eacute; jsou př&iacute;činy prudk&yacute;ch př&iacute;valov&yacute;ch de&scaron;ťů? Co můžeme udělat, aby na&scaron;e krajina nevysychala? Přijďte se pod&iacute;vat na film Klimatick&eacute; zař&iacute;zen&iacute; m&aacute; poruchu, kter&yacute; budeme prom&iacute;tat 8. 11. od 18 hodin v Městsk&eacute;m muzeu v T&yacute;ně. Po filmu bude n&aacute;sledovat beseda, na va&scaron;e ot&aacute;zky bude odpov&iacute;dat a možn&eacute; způsoby opravy porouchan&eacute;ho klimatu nast&iacute;n&iacute; Ing. Jaroslav &Scaron;&iacute;ma, spr&aacute;vce veřejn&eacute; zeleně města T&yacute;n nad Vltavou. V&iacute;ce informac&iacute; na <a href="https://www.facebook.com/muzeumsemenec" target="_blank">www.facebook.com/muzeumsemenec</a>. Vstup na besedu je zdarma, akce je souč&aacute;st&iacute; Jihočesk&yacute;ch dnů s Krascem, kter&eacute; finančně podporuje Jihočesk&yacute; kraj.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> Mon, 07 Nov 2016 21:11:00 +0100 urn:uuid:82a1909a-ef65-4d94-b46c-58cadac69d02 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2016/11/07/klimatick%C3%A9-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-m%C3%A1-poruchu film beseda voda hospodářství klima