Krasec http://krasec.cz/ en-us 40 Den fantazie v Zeměráji <p style="text-align: justify;">Přijďte si už&iacute;t Den ve znamen&iacute; nič&iacute;m netlumen&eacute; fantazie. Pro děti i jejich rodiče je připravena řada inspirativn&iacute;ch &uacute;kolů, mohou tvořit vlastn&iacute; uměleck&aacute; d&iacute;la z různ&yacute;ch př&iacute;rodn&iacute;ch materi&aacute;lů (sena, větv&iacute;, kůry, list&iacute;, &scaron;i&scaron;ek a dal&scaron;&iacute;ch př&iacute;rodnin), v historick&eacute; vesnici si vyzkou&scaron;et star&aacute; řemesla, vyzkou&scaron;et si pr&aacute;ci s hl&iacute;nou, vyrobit si hračku nebo utkat ozdobn&yacute; vlněn&yacute; n&aacute;ramek. Kromě toho si &uacute;častn&iacute;ci mohou už&iacute;t i vn&iacute;m&aacute;n&iacute; rozmanitosti př&iacute;rody prostřednictv&iacute;m bos&yacute;ch nohou. Akce se kon&aacute; v sobotu 26. srpna 2017 od 9 do 19 hodin v Z&aacute;žitkov&eacute;m parku Zeměr&aacute;j v Kov&aacute;řově u Orl&iacute;ka nad Vltavou.</p> Wed, 16 Aug 2017 08:00:00 +0200 urn:uuid:9fb0e4d6-6001-4e7e-b06f-1eacfd2169da Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/08/04/den-fantazie-v-zem%C4%9Br%C3%A1ji rodiny děti pro řemesla výroba Zeměráj Botanická vycházka po Hrabickém okruhu <p style="text-align: justify;">Zveme V&aacute;s na botanickou vych&aacute;zku po Hrabick&eacute;m okruhu, kde se sezn&aacute;m&iacute;te s běžn&yacute;mi i m&eacute;ně zn&aacute;m&yacute;mi druhy rostlin vyskytuj&iacute;c&iacute;ch se na Vimpersku.</p><p>&nbsp;</p> <p>Sobota 5. srpna 2017 od 13.00 hodin.</p> <p><br /> Sraz na parkovi&scaron;ti na konci ulice K Rokli ve Vimperku.</p> <p><br /> Vych&aacute;zku povede RNDr. Kamila V&iacute;tovcov&aacute; (Př&iacute;rodovědeck&aacute; fakulta, Jihočesk&aacute; univerzita v Č. B.).</p> <p><br /> Akci poř&aacute;d&aacute; ZO ČSOP &Scaron;umava. V&iacute;ce info na <a href="http://www.csopsumava.cz" target="_blank">www.csopsumava.cz</a>, tel. č. 777 812 835 nebo na <a href="mailto:info@csopsumava.cz">info@csopsumava.cz</a>.</p> <p><br /> Akce se kon&aacute; za finančn&iacute; podpory Jihočesk&eacute;ho kraje a s&iacute;tě Krasec.</p> Wed, 26 Jul 2017 20:09:00 +0200 urn:uuid:c173c41b-fcfd-4fd1-b90f-ef7630e3fe2e Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/07/26/botanick%C3%A1-vych%C3%A1zka-po-hrabick%C3%A9m-okruhu okruh Hrabický botanika vycházka Šumava ČSOP ZO Ovčácké slavnosti Borovany <p style="text-align: justify;"><img src="/files/OS_2017_A3_web.jpg" alt="" width="150" vspace="2" hspace="2" height="212" align="left" />Pro n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ky na prvn&iacute; srpnovou neděli připravujeme řemesln&yacute; jarmark s řadou tvořiv&yacute;ch d&iacute;len pro děti i dospěl&eacute;, uk&aacute;zky v&yacute;cviku a pr&aacute;ce ovč&aacute;ck&yacute;ch psů, v&yacute;stavu plemen ovc&iacute;, dojen&iacute; a ochutn&aacute;vku ovč&iacute;ho ml&eacute;ka, ručn&iacute; i elektrick&eacute; stř&iacute;h&aacute;n&iacute; ovč&iacute; vlny, předen&iacute; a pleten&iacute; &scaron;&aacute;ly z čerstvě nastř&iacute;han&eacute; vlny.</p><p style="text-align: justify;"><br /> Přijďte nas&aacute;t atmosf&eacute;ru okolo oveček, můžete se sezn&aacute;mit jak s živ&yacute;mi ovcemi, tak i s l&aacute;skou připraven&yacute;mi v&yacute;robky. Uspokoj&iacute;te sv&eacute; chutě ovč&iacute;mi specialitami, osah&aacute;te si čerstvě nastř&iacute;hanou vlnu, či si vyrob&iacute;te suven&yacute;r v d&iacute;lničk&aacute;ch, kter&eacute; si prodejci pro V&aacute;s připravili.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Tato tradičn&iacute; akce se každoročně tě&scaron;&iacute; &uacute;časti rodin s dětmi, seniorů, chovatelů ovc&iacute;, řemesln&iacute;ků, petařek a přadlen. C&iacute;lem slavnost&iacute; je osvěta chovatelstv&iacute; ovc&iacute; a drobn&yacute;ch živnostn&iacute;ků - zpracovatelů ovč&iacute;ch produktů (masa, ml&eacute;ka, vlny, kůže).<br /> Tě&scaron;&iacute;me se v neděli 6. srpna na viděnou.<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">V&iacute;ce informac&iacute; najdete na <a href="http://www.rosacb.cz" target="_blank">www.rosacb.cz</a>.<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pokud byste měli z&aacute;jem se na Ovč&aacute;ck&yacute;ch slavnostech pod&iacute;let jako dobrovoln&iacute;k/nice, pros&iacute;m kontaktujte Karol&iacute;nu Farkovou (<a href="mailto:farkova@rosacb.cz">farkova@rosacb.cz</a>)</p> Thu, 20 Jul 2017 11:35:00 +0200 urn:uuid:b114612d-0855-4654-8e67-48a8350f75f9 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/07/20/ov%C4%8D%C3%A1ck%C3%A9-slavnosti-borovany pro děti pro rodiny Borovany slavnosti ovčácké Za šetrnou turistikou na jihočeský venkov <p style="text-align: justify;"><img src="/files/Enviroskop.jpg" alt="" width="150" vspace="2" hspace="2" height="62" align="left" />L&eacute;to je v pln&eacute;m proudu a Krasec rozj&iacute;žd&iacute; kampaň Za &scaron;etrnou turistikou na jihočesk&yacute; venkov s <a href="http://www.enviroskop.cz/" target="_blank">Enviroskopem</a>. Kdo nezn&aacute;te, vězte, že na <a href="http://www.enviroskop.cz" target="_blank">www.enviroskop.cz</a> a ve volně stažiteln&eacute; mobiln&iacute; aplikaci Enviroskop z&aacute;jemci o &scaron;etrn&eacute; formy <a href="http://www.enviroskop.cz/" target="_blank">cestov&aacute;n&iacute;</a> najdou několik kategori&iacute; v&yacute;letů s různ&yacute;m tematick&yacute;m zaměřen&iacute;m včetně udržiteln&eacute;ho života, ochrany př&iacute;rody, př&iacute;rodn&iacute;ch atrakc&iacute; pro děti apod.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">V r&aacute;mci kampaně se zaměř&iacute;me na představen&iacute; venkovsk&yacute;ch lokalit s vazbou ke kultuře. N&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ci se mohou tě&scaron;it nejen na stezky interpretuj&iacute;c&iacute; m&iacute;stn&iacute; dědictv&iacute;, d&iacute;lny a akce udržuj&iacute;c&iacute; kulturu star&yacute;ch řemesel či trasy prov&aacute;zej&iacute;c&iacute; histori&iacute; různ&yacute;ch jihočesk&yacute;ch regionů, ale i na př&iacute;rodn&iacute; koup&aacute;n&iacute; na m&iacute;stech se zaj&iacute;mav&yacute;m př&iacute;během. <a href="https://www.enviroskop.cz/" target="_blank">Tipy na v&yacute;lety</a> tohoto typu budete cel&eacute; l&eacute;to pravidelně nach&aacute;zet na <a href="https://www.facebook.com/enviroskop.cz/?fref=ts" target="_blank">facebookov&eacute; str&aacute;nce Enviroskopu</a>.<br /> <br /> V&iacute;ce o kampani, kter&aacute; prob&iacute;h&aacute; s podporou Jihočesk&eacute;ho kraje prostřednictv&iacute;m titulu Jižn&iacute; Čechy pohodov&eacute;, zjist&iacute;te v přiložen&eacute; tiskov&eacute; zpr&aacute;vě.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://krasec.cz/files/jihocesky_kraj.jpg" style="border:0" alt="" width="150" vspace="2" hspace="2" height="66" align="absMiddle" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="/files/jc_pohodove_logo.jpg" style="border:0" alt="" width="151" vspace="2" hspace="2" height="132" align="absMiddle" /></p> Wed, 19 Jul 2017 12:57:00 +0200 urn:uuid:032652bf-ae2d-4c4b-a6a1-97b8899fc5c7 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/07/19/za-%C5%A1etrnou-turistikou-na-jiho%C4%8Desk%C3%BD-venkov Ptačí den v Zeměráji <p style="text-align: justify;">Přijďte se sezn&aacute;mit s ptač&iacute;m světem Zeměr&aacute;je. Pozn&aacute;te pr&aacute;ci ornitologa, uvid&iacute;te, jak prob&iacute;h&aacute; odchyt a kroužkov&aacute;n&iacute; pt&aacute;ků &ndash; hlavn&iacute; program od 11 hodin. Zbl&iacute;zka si prohl&eacute;dnete odchycen&eacute; druhy a dozv&iacute;te se mnoho zaj&iacute;mavost&iacute; o ptač&iacute;m životě, v&yacute;znamu a ochraně pt&aacute;ků, i o důvodech, proč z krajiny miz&iacute;. Sv&eacute; znalosti si budete moci ověřit prostřednictv&iacute;m her i z&aacute;bavn&eacute;ho kv&iacute;zu. Průvodcem programu bude docent Petr Musil z Česk&eacute; zemědělsk&eacute; univerzity v Praze. Akce se kon&aacute; 8.7.2017 od 9 do 19 v Z&aacute;žitkov&eacute;m parku Zeměr&aacute;j v Kov&aacute;řově u Orl&iacute;ka nad Vltavou.</p> Wed, 05 Jul 2017 00:05:00 +0200 urn:uuid:eb420120-e110-4a33-a6ef-fcd54e058c95 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/07/05/pta%C4%8D%C3%AD-den-v-zem%C4%9Br%C3%A1ji vycházka ornitologie Slavíme 10 let - Výstava v prostorách Jihočeského kraje <p style="text-align: justify;"><img src="/files/obr_z_pozv.jpg" width="151" vspace="2" hspace="2" height="105" align="left" alt="" />Pr&aacute;vě teď prob&iacute;h&aacute; v&yacute;stava v r&aacute;mci oslavy 10. narozenin na&scaron;&iacute; existence. Ano, je to tak, Krajsk&aacute; s&iacute;ť environment&aacute;ln&iacute;ch center Krasec, z. s. již des&aacute;t&yacute;m rokem rozv&iacute;j&iacute; environment&aacute;ln&iacute; v&yacute;chovu, vzděl&aacute;v&aacute;n&iacute; a osvětu (EVVO) a ekologick&eacute; poradenstv&iacute; v regionu. Krasec vznikl v roce 2007 jako koordin&aacute;tor ekologick&eacute;ho poradenstv&iacute; a v roce 2008 byla činnost s&iacute;tě roz&scaron;&iacute;řena o podporu ekov&yacute;chovn&yacute;ch center. T&iacute;m vznikla platforma ekoporaden a ekov&yacute;chovn&yacute;ch organizac&iacute; např&iacute;č Jihočesk&yacute;m krajem, kter&aacute; poskytuje komplexn&iacute; služby veřejnosti v t&eacute;to oblasti.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Aktu&aacute;lně s&iacute;ť Krasec sdružuje 17 jihočesk&yacute;ch neziskovek a v&scaron;echny z nich maj&iacute; na v&yacute;stavě barevn&eacute; plak&aacute;ty pln&eacute; fotek o sv&eacute;m posl&aacute;n&iacute; a n&aacute;plni činnosti. Najdete je v prvn&iacute;m patře budovy Krajsk&eacute;ho &uacute;řadu v ulici U Zimn&iacute;ho stadionu. Když půjdete od recepce nahoru po schodech, naraz&iacute;te v mezipatře na &uacute;vodn&iacute; instalaci se souhrnn&yacute;mi panely o Krajsk&eacute; s&iacute;ti environment&aacute;ln&iacute;ch center, informačn&iacute;mi materi&aacute;ly k rozebr&aacute;n&iacute; a tak&eacute; s plak&aacute;ty o prvn&iacute;m česk&eacute;m rozcestn&iacute;ku &scaron;etrn&eacute; turistiky <a href="http://www.enviroskop.cz" target="_blank">www.enviroskop.cz</a>, kter&yacute; Krasec připravil pro &scaron;irokou veřejnost se z&aacute;jmem o v&yacute;lety za př&iacute;rodou, krajinou a zdrav&yacute;m životn&iacute;m stylem.<br /> <br /> O mezipatro i o patro v&yacute;&scaron;e prob&iacute;h&aacute; současně v&yacute;stava jedn&eacute; z na&scaron;ich člensk&yacute;ch organizac&iacute;. Jedn&aacute; se o instalaci Př&iacute;rodovědn&eacute;ho muzea Sememec s n&aacute;zvem Očima n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ků o činnosti organizace a o sb&iacute;rk&aacute;ch a aktivit&aacute;ch v Př&iacute;rodovědn&eacute;m are&aacute;lu na Semenci v T&yacute;ně nad Vltavou.<br /> <br /> Krasec srdečně zve k n&aacute;v&scaron;těvě obou v&yacute;stav. M&aacute;te možnost do 31. července tohoto l&eacute;ta.</p> Tue, 04 Jul 2017 09:34:00 +0200 urn:uuid:4fb01fa9-df1a-4980-aaaf-a933f80cc2d1 Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/07/04/slav%C3%ADme-10-let-v%C3%BDstava-v-prostor%C3%A1ch-jiho%C4%8Desk%C3%A9ho-kraje síť narozeniny plakát výročí výstava Víkend otevřených zahrad 10. - 11. 6. 2017 <p style="text-align: justify;"><img src="/files/green_pantone_384.jpg" alt="" hspace="2" height="57" align="left" width="150" vspace="2" />Na leto&scaron;n&iacute; ročn&iacute;k V&iacute;kendu otevřen&yacute;ch zahrad jsme pro v&aacute;s připravili nečekanou lahůdku. Společně se spr&aacute;vcem městsk&eacute; zeleně a zahradn&iacute;m architektem Ing. Jaroslavem &Scaron;&iacute;mou se vyprav&iacute;me na vych&aacute;zku zelen&iacute; T&yacute;n nad Vltavou, dozv&iacute;me se, co v&scaron;echno p&eacute;če o zeleň obn&aacute;&scaron;&iacute;, jak&eacute; radosti i starosti jsou s n&iacute; spojen&eacute;, a jak&eacute; v&yacute;znamn&eacute; prvky zeleně v T&yacute;ně m&aacute;me. Setk&aacute;me se v 10:00 u MDK Sokolovna, projdeme n&aacute;měst&iacute;, parky na n&aacute;břež&iacute;, Vinařick&eacute;ho n&aacute;měst&iacute; a zakonč&iacute;me ve zbrusu nově upraven&yacute;ch Bedřichov&yacute;ch sadech. Chcete vědět, jak se město o zeleň star&aacute; a m&aacute;te jin&eacute; ot&aacute;zky k tomuto t&eacute;matu? Pak se připojte k př&iacute;jemn&eacute; dopoledn&iacute; vych&aacute;zce. (zdarma)</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">V sobotu odpoledne ve 14:00 n&aacute;s ček&aacute; hrav&aacute; prohl&iacute;dka Př&iacute;rodovědn&eacute;ho muzea Semenec spojen&aacute; s vesel&yacute;mi aktivitami pro v&scaron;echny, kdo maj&iacute; r&aacute;di př&iacute;rodu a chtěj&iacute; si v n&iacute; zaskotačit. (v r&aacute;mci běžn&eacute;ho vstupn&eacute;ho do muzea)<br /> <br /> V neděli ve 14:00 ček&aacute;me na Semenci v&scaron;echny, kdo si chtěj&iacute; vytvořit vlastn&iacute; bosonoh&eacute; sand&aacute;ly. (poplatek 400 Kč na materi&aacute;l)<br /> <br /> V&iacute;kend otevřen&yacute;ch zahrad podporuje Jadern&aacute; elektr&aacute;rna Temel&iacute;n a město T&yacute;n nad Vltavou v r&aacute;mci projektu Vltavot&yacute;nsk&yacute; oranžov&yacute; rok, akce je finančně podpořena Jihočesk&yacute;m krajem v r&aacute;mci s&iacute;tě Krasec.<br /> <br /> V&iacute;ce informac&iacute; na <a href="http://www.muzeumsemenec.cz" target="_blank">www.muzeumsemenec.cz</a>, <a href="http://www.vikendotevrenychzahrad.cz" target="_blank">www.vikendotevrenychzahrad.cz</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">V&Iacute;KEND OTEVŘEN&Yacute;CH ZAHRAD 10. &ndash; 11. 6. 2017&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Program sobota 10. 6.<br /> <br /> 10:00 Za zelen&iacute; do města - komentovan&aacute; prohl&iacute;dka parky a zelen&iacute; T&yacute;na nad Vltavou sraz v 10:00 u MDK Sokolovna<br /> <br /> 14:00 Semencem hravě - komentovan&aacute; prohl&iacute;dka Př&iacute;rodovědn&yacute;m muzeem Semenec<br /> <br /> Program neděle 11. 6. <br /> <br /> 14:00 Botky samochodky - Workshop v&yacute;roby bosonoh&yacute;ch sand&aacute;lů</p> Thu, 01 Jun 2017 11:27:00 +0200 urn:uuid:3ad83416-21e2-47a9-ba4b-d6aff0d1d2ed admin@krasec.cz (Správce) http://krasec.cz/articles/2017/06/01/v%C3%ADkend-otev%C5%99en%C3%BDch-zahrad-10-11-6-2017 Červnové přírodovědné vycházky s Callou <p style="text-align: justify;"><img src="/files/prstnatec.jpg" hspace="2" height="150" align="left" width="113" vspace="2" alt="" />V červnu poř&aacute;d&aacute; Calla hned dvě př&iacute;rodovědn&eacute; vych&aacute;zky pro veřejnost. Pokud v&aacute;s zaj&iacute;m&aacute; botanika, entomologie, ornitologie či ochrana př&iacute;rody a chcete poznat zaj&iacute;mav&aacute; m&iacute;sta, jsou tyto vych&aacute;zky určen&eacute; pr&aacute;vě pro v&aacute;s. V neděli 4. června se vyd&aacute;me do okol&iacute; Křemže &quot;Za pt&aacute;ky a orchidejemi k Borsk&eacute;mu rybn&iacute;ku&quot;. Vych&aacute;zku povedou botanička Tereza Rejnkov&aacute; (Spr&aacute;va CHKO Blansk&yacute; les) a ornitolog Petr Vesel&yacute; (PřF JU). V sobotu 17. června pak zveme z&aacute;jemce o př&iacute;rodu na &quot;V&yacute;pravu do P&iacute;skovny u Žemličky&quot; nedaleko Hlubok&eacute; u Borovan s botaničkou Kl&aacute;rou Řehounkovou (PřF JU) a entomology Petrem Hesounem (Hamersk&yacute; potok o. s.) a Jiř&iacute;m Řehounkem (Calla). Podrobn&eacute; informace o obou akc&iacute;ch naleznete v připojen&yacute;ch pozv&aacute;nk&aacute;ch.</p> Sat, 20 May 2017 23:30:00 +0200 urn:uuid:6dd4a147-9f97-446e-9458-79661798c81d Normalní člen http://krasec.cz/articles/2017/05/20/%C4%8Cervnov%C3%A9-p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdn%C3%A9-vych%C3%A1zky-s-callou entomologie botanika ornitologie vycházky Pozvánka na konferenci projektu EDUGARD na téma Zahrada jako místo pro výuku a učení <p style="text-align: justify;">V r&aacute;mci přeshraničn&iacute;ho projektu EDUGARD se zab&yacute;v&aacute;me t&eacute;matem zahradn&iacute; pedagogiky a společně s partnery projektu jsme pro V&aacute;s připravili konferenci na t&eacute;ma Zahrada jako m&iacute;sto pro v&yacute;uku a učen&iacute;, kter&aacute; se kon&aacute; ve dnech 12.5 - 13.5.2017 v rakousk&eacute;m Tullnu.</p><p>&nbsp;</p> <p>Na programu jsou:<br /> <br /> 12.5 - exkurze do vzorov&yacute;ch instituc&iacute; zahradn&iacute; pedagogiky (předev&scaron;&iacute;m &scaron;koln&iacute; zahrady a hři&scaron;tě) a metodick&eacute; workshopy a<br /> <br /> 13.5 - předn&aacute;&scaron;ky mezin&aacute;rodn&iacute;ch expertů, pedagogick&eacute; z&aacute;žitkov&eacute; prohl&iacute;dky v are&aacute;lu Die Garten Tulln a workshop stakeholderů k př&iacute;pravě kurikula pro zahradn&iacute; pedagogiku.<br /> <br /> V př&iacute;loze naleznete pozv&aacute;nku a program, formul&aacute;ř přihl&aacute;&scaron;ky a n&iacute;že uv&aacute;d&iacute;me tipy pro noclehy v Tullnu. Je možn&aacute; &uacute;čast pouze na 1. či pouze na 2. dni programu. Za Př&iacute;rodn&iacute; zahrada z.s. je k dispozici určit&yacute; počet m&iacute;st, v prvn&iacute;m dni je o něco v&iacute;ce m&iacute;st, než ve dni druh&eacute;m dni.<br /> <br /> <br /> Přihla&scaron;ujte se, pros&iacute;m, co nejdř&iacute;ve. Nejl&eacute;pe do p&aacute;tku 5.5. <br /> <br /> &Uacute;čast na konferenci a z vět&scaron;&iacute; č&aacute;sti i občerstven&iacute; je zdarma v r&aacute;mci projektu. N&aacute;klady na cestovn&eacute; a ubytov&aacute;n&iacute; nejsou souč&aacute;st&iacute; rozpočtu projektu, ty si hrad&iacute; každ&yacute; &uacute;častn&iacute;k nebo jeho vys&iacute;laj&iacute;c&iacute; organizace sami.<br /> &nbsp;<br /> Kontakty pro dal&scaron;&iacute; informace:<br /> &nbsp;<br /> Martina Petrov&aacute; - projektov&aacute; manažerka, 721 480 183<br /> <br /> Pavl&iacute;na Hronov&aacute; - asistentka, 607 245 049<br /> <br /> Př&iacute;rodn&iacute; zahrada z.s.<br /> Kl&aacute;&scaron;tersk&aacute; 76/II<br /> 37701 Jindřichův Hradec<br /> tel: 721 480 183<br /> email: <a href="mailto:prirodnizahrada@centrum.cz">prirodnizahrada@centrum.cz</a><br /> <a href="http://www.prirodnizahrada.eu" target="_blank">www.prirodnizahrada.eu</a><br /> <a href="http://www.prirodnizahrada.com" target="_blank">www.prirodnizahrada.com</a></p> Wed, 10 May 2017 14:33:15 +0200 urn:uuid:0c6f4e54-5859-4614-98c1-5891f61132e5 admin@krasec.cz (Správce) http://krasec.cz/articles/2017/05/10/pozv%C3%A1nka-na-konferenci-projektu-edugard-na-t%C3%A9ma-zahrada-jako-m%C3%ADsto-pro-v%C3%BDuku-a-u%C4%8Den%C3%AD Ekologická olympiáda již má své vítěze <p style="text-align: justify;"><img src="/files/DSCN6284.JPG" align="left" width="151" vspace="2" hspace="2" height="113" alt="" />Ekologick&aacute; olympi&aacute;da je soutěž kolektivů středo&scaron;kolsk&eacute; ml&aacute;deže (odd&iacute;lů, tř&iacute;d, skupin ap.) nejen ve znalostech živ&eacute; a neživ&eacute; př&iacute;rody, ale hlavně ve znalostech o vztaz&iacute;ch v n&iacute; panuj&iacute;c&iacute;ch. Leto&scaron;n&iacute; krajsk&eacute; kolo trvalo od čtvrtka 20.4.2017 do soboty 22.4.2017. Vlastn&iacute;&nbsp; soutěž začala testem. Pot&eacute; prob&iacute;hala ter&eacute;nn&iacute; č&aacute;st, kdy jednotliv&aacute; družstva odch&aacute;zela na stanovi&scaron;tě. Celkem je čekalo devět stanovi&scaron;ť &ndash; savci, pt&aacute;ci, obojživeln&iacute;ci a plazi, ryby, vodn&iacute; bezobratl&iacute;, suchozem&scaron;t&iacute; bezobratl&iacute;, botanika, ochrana př&iacute;rody a pozn&aacute;vačka rostlin. V pozdn&iacute;m odpoledni do&scaron;la řada na obhajobu dom&aacute;c&iacute;ch &uacute;kolů. V leto&scaron;n&iacute;m roce byl dom&aacute;c&iacute; &uacute;kol na t&eacute;ma &bdquo;Biokoridory a biobari&eacute;ry&ldquo;.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pro jihočesk&eacute; krajsk&eacute; kolo byl proveden n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; v&yacute;běr &uacute;kolů:<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">1. Biokoridory v okol&iacute; &scaron;koly &ndash; studenti v okol&iacute; svoj&iacute; &scaron;koly zmapuj&iacute; biokoridory pro vybran&eacute; druhy živočichů a zakresl&iacute; je do mapy</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">2. Biokoridor jako biobari&eacute;ra &ndash; studenti najdou v okol&iacute; &scaron;koly biokoridor pro migraci někter&yacute;ch organismů, kter&yacute; může b&yacute;t současně biobari&eacute;rou pro jin&eacute; organismy</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">3. Odstraněn&iacute; biobari&eacute;r &ndash; studenti navrhnou variantn&iacute; ře&scaron;en&iacute; odstraněn&iacute; biobari&eacute;r pro vybran&eacute; organismy v okol&iacute; &scaron;koly</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">4. Studenti zjist&iacute;, jak je využ&iacute;v&aacute;n nějak&yacute; bl&iacute;zk&yacute; přechod (reps. podchod) překon&aacute;vaj&iacute;c&iacute; bari&eacute;ru typu silnice (např. propustek, tunel, most&hellip;), podle stop a dal&scaron;&iacute;ch pobytov&yacute;ch znamen&iacute; zjist&iacute;, kteř&iacute; živočichov&eacute; ho využ&iacute;vaj&iacute;&hellip;</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Zv&iacute;tězilo družstvo A Gymn&aacute;zia J&iacute;rovcova Česk&eacute; Budějovice, na druh&eacute;m m&iacute;stě se um&iacute;stilo družstvo B Gymn&aacute;zia J&iacute;rovcova Česk&eacute; Budějovice a na třet&iacute; př&iacute;čce skončilo družstvo Gymn&aacute;zia Jana Valeri&aacute;na Jirs&iacute;ka Česk&eacute; Budějovice.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/files/DSCN6284.JPG" alt="" align="middle" width="400" vspace="2" hspace="2" height="300" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/files/DSCN6308.JPG" align="middle" width="400" vspace="2" hspace="2" height="300" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/files/DSCN6587.JPG" align="middle" width="400" vspace="2" hspace="2" height="300" alt="" /></p> Sun, 07 May 2017 12:05:00 +0200 urn:uuid:56f29bf3-939d-47e6-8794-6727c02e93e5 admin@krasec.cz (Správce) http://krasec.cz/articles/2017/05/07/ekologick%C3%A1-olympi%C3%A1da-ji%C5%BE-m%C3%A1-sv%C3%A9-v%C3%ADt%C4%9Bze olympiáda ekologická